خانم مهندس دیرین گروسی

برخی فعالیت های من

دیرین گروسی

پل های ارتباطی با من :

موبایل:

تلگرام:

ایمیل:

دیرین گروسی