جناب مهندس کوروش احمدی

برخی فعالیت های من

مهندس کوروش احمدی

پل های ارتباطی با من :

موبایل:

تلگرام:

ایمیل:

کوروش احمدی