جناب مهندس محمد رمضانی فرد

برخی فعالیت های من

مهندس محمد رمضانی فرد

پل های ارتباطی با من :

موبایل:

تلگرام:

ایمیل:

محمد رمضانی