جناب مهندس احمد خزایی

برخی فعالیت های من

مهندس احمد خزایی

پل های ارتباطی با من :

موبایل:

تلگرام:

ایمیل:

khazaie