ثبت کارت گارانتی فاراتل

مرحله اول

001
ثبت نام در سایت فاراتل - لینک سایت

مرحله دوم

02
ایجاد نام کاربری جدید

مرحله سوم

03
تکمیل کامل اطلاعات درخواستی ستاره دار

مرحله چهارم

04
پس از تایید در سایت با عنوان نام کاربری خوش آمدید شما به عضویت کاربران شرکت فاراتل درامده و در این قسمت ثبت کارت گارانتی را کلیلک نمایید

مرحله پنجم

05
درج شماره سریال دستگاه

مرحله ششم

06
تکمیل اطلاعات قسمتهای ستاره دار باتوجه به فاکتور خرید از فروشنده محصول

مرحله هفتم

07
تیک شرایط گارانتی را مطالعه کرده ام را زده و برروی قسمت ثبت گارانتی کلیک نمایید

مرحله هشتم

08
نمایش این صفحه در سایت پایان کار ثبت بوده و پیام ثبت با موفقیت انجام شد برای شما صادر میگردد